Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsföreningen (2019/679/EG)

Advokat Torgny Dahlberg AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som vi erhåller i samband med uppdrag, eller som annars behandlas när uppdraget
förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om det inte sker kan vi dock inte åta oss ett uppdrag, eftersom vi då inte kan genomföra nödvändig jävs-och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs-och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, och för redovisnings-och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av vad som stadgas i artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än:
– om det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
– när det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
– då det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
– när vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller under den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Torgny Dahlberg AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få
uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Torgny Dahlberg, Advokat Torgny Dahlberg AB, Storgatan 26, 352 31 Växjö, 0733-800 803, torgny.dahlberg@advokattd.com.